.......

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم را

 به هـمه کــــس بگویـــم

 پس خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم...! ! !

تا همـــــه فکـــــر کننــــد . . .

 نه دردی دارم و نه قلبــــــــــــــی

/ 0 نظر / 36 بازدید