آغوشتــــــــــــــ....

 شــب ـهــایــم مے گــذرל!!!

بـــלوטּ اینکـــס،

دلــم ـهواے آغوشــت را לاشــته باشــל!!!

"آغوشــت ارزانــے
دیگــراטּ"؛

 


مـטּ مهمــاטּ پــاهــاے بغــل کــرלס ام هســتم.

و ایـטּ آرامشــم را

حتــے با" تــــــو" عـــوض نمــے کنــم.

/ 0 نظر / 40 بازدید