آغوشتــــــــــــــ....

 شــب ـهــایــم مے گــذرל!!!بـــלوטּ اینکـــס،دلــم ـهواے آغوشــت را לاشــته باشــל!!!"آغوشــت ارزانــے دیگــراטּ"؛   مـטּ مهمــاטּ پــاهــاے بغــل کــرלס ام هســتم.و ایـטּ آرامشــم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

ســـهم مــن از تـــــو ....

ســـهم مــن از تـــو .... عشقــــ نیســـــــت؛ ذوقــــــــ نیســـــــت؛ اشتیاقــ نیســــــت؛ ســـهم مــن از تـــو.... همــان دلتنـــگی بی پایانی ست کــه روزهــا دیوانــه ام میکنـــد.....   ادامه مطلب
/ 7 نظر / 30 بازدید
مهر 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
13 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
6 پست